ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 


ธันวาคม 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 6 ธันวาคม 2562  หน้าแรก     พันธกิจ อบต.พลวงทอง 

พันธกิจ อบต.พลวงทอง
พันธกิจ อบต.พลวงทอง  

พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง

         1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และยกระดับการให้บริการ

         2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค /แหล่งน้ำให้ได้มาตรฐานเพียงพอและครอบคลุม

         3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

         4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสำหรับ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

         5. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการแก้ไขปัญหายาเสพติด

         6. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

         7. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรควบคู่กับการดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

         8. คุ้มครอง ดูแล บำรุง รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และประชาธิปไตยในชุมชน และพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 100.26.176.182
คุณเข้าชมลำดับที่ 383,687

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
666 หมู่ 2 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
Tel : 038-165836  Fax : 038-165836 ต่อ 17
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.