ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 


มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 24 มกราคม 2563  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 ความรู้ทั่วไป
     ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จฯดาวน์โหลด
 พระราชบัญญัติ ระเบียบ
     รบ.มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561ดาวน์โหลด
     รบ.มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543ดาวน์โหลด
     รบ.มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2543ดาวน์โหลด
     รบ.มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541ดาวน์โหลด
     รบ.มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2558ดาวน์โหลด
     รบ.มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2548ดาวน์โหลด
     รบ.มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.2547 ส่วนที่ 3ดาวน์โหลด
     รบ.มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.2547 ส่วนที่ 2ดาวน์โหลด
     รบ.มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.2547 ส่วนที่ 1ดาวน์โหลด
     รบ.มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.พ.ศ.2548ดาวน์โหลด
     รบ.มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ อปท.พ.ศ.2553ดาวน์โหลด
     รบ.มท.ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อปท. พ.ศ.2552ดาวน์โหลด
     พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542ดาวน์โหลด
     พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6)พ.ศ.2552ดาวน์โหลด
     พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่5)พ.ศ.2546ดาวน์โหลด
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
     นายช่างโยธาดาวน์โหลด
     เจ้าพนักงานพัสดุดาวน์โหลด
     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีดาวน์โหลด
     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ดาวน์โหลด
     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดาวน์โหลด
     เจ้าพนักงานธุรการดาวน์โหลด
     นักวิชาการศึกษาดาวน์โหลด
     นักวิชาการสาธารณสุขดาวน์โหลด
     วิศวกรโยธาดาวน์โหลด
     นักวิชาการคลังดาวน์โหลด
     นักพัฒนาชุมชนดาวน์โหลด
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนดาวน์โหลด
     นักทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด
     นักบริหารงานการศึกษาดาวน์โหลด
     นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดาวน์โหลด
     นักบริหารงานช่างดาวน์โหลด
     นักบริหารงานทั่วไปดาวน์โหลด
     นักบริหารงานท้องถิ่นดาวน์โหลด
 พจนานุกรมสมรรถนะ
     พจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงานดาวน์โหลด
     สมรรถนะผู้บริหารดาวน์โหลด
     สมรรถนะหลักดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มเอกสารราชการ
     แบบยกเลิกวันลาดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนดาวน์โหลด
     แบบหนังสือตอบรับสิทธิค่าเล่าเรียนบุตรดาวน์โหลด
     แบบหนังสือแจ้งการใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลดาวน์โหลด
     แบบหนังสือแจ้งการใช้สิทธิค่าเล่าเรียนบุตรดาวน์โหลด
     แบบใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรดาวน์โหลด
     แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาลดาวน์โหลด
     แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือนดาวน์โหลด
     แบบใบลาออกดาวน์โหลด
     แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลด
     หนังสือภายในดาวน์โหลด
     หนังสือภายนอกดาวน์โหลด
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 100.26.179.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 401,484

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
666 หมู่ 2 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
Tel : 038-165836  Fax : 038-165836 ต่อ 17
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.