องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง Ploungthong Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 ก.ย. 2564 ชบ 0023.3/ว6476 ลว 27 ก.ย.64 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ประเภท1
27 ก.ย. 2564 ชบ 0023.3/ว6476 ลว 27 ก.ย.64 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภท1
27 ก.ย. 2564 ชบ 0023.3/ว6488 ลว 27 ก.ย.64 ขอความร่วมมือควบคุม กำกับดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งคัด ประเภท1
27 ก.ย. 2564 ชบ 0023.3/ว434 ลว 27 ก.ย.2564 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ ประเภท1
27 ก.ย. 2564 ชบ 0023.5/ว6487 ลว 27 ก.ย.2564 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ และโครงสร้างสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนัรบสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอสด์ เพิ่มเติ่ม ประเภท1
27 ก.ย. 2564 ชบ 0023.3/ว433 ลว 23 ก.ย.2564 การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภท1
27 ก.ย. 2564 ชบ 0023.3/ว6473 ลว 27 ก.ย.64 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ประเภท1
27 ก.ย. 2564 ชบ 0023.3/6472 ลว 27 ก.ย.64 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ประเภท1
27 ก.ย. 2564 ชบ 0023.3/ว6474 ลว 27 ก.ย.64 แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประเภท1
27 ก.ย. 2564 ชบ 0023.3/ว6468 ลว 27 ก.ย.2564 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคม (ค่าบำเน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (อ.เมืองชลบุรี) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest