องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง Ploungthong Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาวกาญจนา เอมสถิตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง
thumbs
นางสาวจิราพร จันทร์จินดา
หัวหน้าสํานักปลัด
thumbs
นางสาวอุไรรัตน์ โรจน์สวัสดิ์สุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางสาวกาญจนา เอมสถิตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองช่าง
thumbs
นางสาวกาญจนา เอมสถิตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองการศีกษา
thumbs
นางสาวจิราพร จันทร์จินดา
หัวหน้าสํานักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Share on Line
Share on Pinterest