องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง Ploungthong Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาวจิราพร จันทร์จินดา
หัวหน้าสํานักปลัด
thumbs
นายณรงค์ฤทธิ์ คําซอน
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชํานาญการ
thumbs
นางสาวอภิญญา นาเมือง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
thumbs
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางสาววิลาวัลย์ เสงี่ยมศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
ว่าง
ผช.พนง.ป้องกันและบรรเทาฯ
thumbs
นายจักร์กริช แสงสุริยา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
ว่าง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
thumbs
นายประมวล โกมลฐิติกานต์
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายสมพร ลุนพุฒ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายศุภกร จวงดี
คนงาน
thumbs
ว่าง
คนงาน
thumbs
นายบุญญฤทธิ์ วงษ์มิตรแท้
คนงาน
thumbs
นายวิชาญ นิลสวัสดิ์
ยาม
thumbs
นางสาวเมตตา มีกะจิตร
ภารโรง
Share on Line
Share on Pinterest