องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง Ploungthong Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาวอุไรรัตน์ โรจน์สวัสดิ์สุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางสาวอุไรรัตน์ โรจน์สวัสดิ์สุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน
thumbs
นางสาวมุกดา คําทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
thumbs
ว่าง
นักวิชาการคลัง
thumbs
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
thumbs
นางสาวนิรดา พาสีชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
thumbs
นางสาวประภัสรา กองทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวอรพิน วงษามั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thumbs
นายพัฒนกรณ์ อุดม
คนงาน
Share on Line
Share on Pinterest