องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง Ploungthong Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาวกาญจนา เอมสถิตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองช่าง
thumbs
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
thumbs
ว่าง
วิศวกรโยธา
thumbs
นางสาวธัญญลักษณ์ โคตรบุ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
thumbs
นายอรรถพันธ์ บุญนาค
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายพิเชฐ สมชิต
คนงาน
Share on Line
Share on Pinterest