องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง Ploungthong Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาวกาญจนา เอมสถิตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองการศีกษา
thumbs
นางสาวนุสรา นวนคําสิงห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวอรภิชา แซ่อึ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
thumbs
นางสาวกัญญาณัฐ โคตรพันธ์
ครู (คศ.1)
thumbs
นางสาวสุธิตา กิจริเกตุ
ครู (คศ.1)
thumbs
นางสาวกาญจนา จันทร์จินดา
ครู (คศ.1)
thumbs
นางสาววิลาสิณี แสนนาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวสมพร แหลมไพศาล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นายสิงห์ ขุนนาเกตุ
คนงาน
Share on Line
Share on Pinterest