องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง Ploungthong Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาวจิราพร จันทร์จินดา
หัวหน้าสํานักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
thumbs
นางสาววิไลตา ศรีช่วย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายเจริญ ยอดเพ็ชร
คนงานประจํารถขยะ
thumbs
นายลําไพ ภูเงิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายศักดา ไทยเจริญ
คนงานประจํารถขยะ
thumbs
นายสมพงศ์ สุขเต็ม
คนงานประจํารถขยะ
thumbs
นางสาวน้ำฝน กางหอม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Share on Line
Share on Pinterest